Arboreal Skog – en riktig digital klave

Många pratar om digitalisering. Arboreal vill gå från ord till handling och erbjuda en digital mätning på riktigt. På riktigt ska du kunna lämna dina manuella verktyg hemma. På riktigt är en digital lösning inte ett manuellt instrument med en tråkig grå-svart skärm. På riktigt kan ett digitalt verktyg levereras från molnet ner i din telefon. På riktigt ska du kunna mäta allt digitalt, utan att ha extra stöd av referensskyltar och pinnar. 

Vilka fördelar har Arboreal Skog?

  • Du har alltid med dig ditt mätverktyg
  • Bra träffsäkerhet
  • Du får resultatet direkt när du är klar
  • Du behöver inga extra verktyg eller referensskyltar / pinnar
  • Du känner igen hur det fungerar om du mätt skog med manuella verktyg
  • Du har full kontroll över mätningen
  • Skippa papper & penna och dubbelregistrering

Arboreal Skog Screenshot

Hur går det då till?

Vi har gjort att du kan mäta provytor i skogen. Du väljer först storlek på provytan, sedan placerar du ut provytecentrum.  Du går sedan runt och mäter träden i provytan. Gränsen på provytan dyker upp när den kommer nära, du ser också centrum på provytan och hur långt från centrum du är. När du mätt alla träd så går du till nästa steg, att mäta höjden på medelträdet i provytan för varje trädslag.

Medelträdet visas med en röd markering och du markerar trädet och går en bit bort från trädet. När du kommit en bit från trädet så markerar du roten och toppen. När du är klar med höjdmätningen så får du fram en summering för trädslagen med Grundyta, Medeldiameter, Stamantal, Volymer, Höjder.

Titta gärna på användarmanualen här till höger.

Hur bra blir resultatet?

Precision Arboreal Skog

Vi har testat appen i flera olika skogar och olika sorters träd och känner oss trygga med resultatet. De flesta diametrarna ligger inom 2 centimeter från facit. Det systematiska felen är väldigt låga, vilket innebär att ju fler träd du mäter desto bättre blir resultatet. Detsamma gäller för antalet träd per hektar, om du mäter några provytor så kommer det i någon provyta tillkomma ett träd och i några blir det färre träd. Men om du mäter några provytor så kommer resultatet bli riktigt bra. 

Den största felkällan är var du lägger ut provytan i skogen. Om du har stickvägar i skogen ska du lägga provytan halva radiens provyta från stickvägens kant. Om du har en radie på provytan på 7,99 meter ska du alltså placera provytans centrum 4 meter från stickvägen. Sedan är det viktigt att placera provytan i representativa delar för skogen. Om du tycker att det är svårt att hitta dessa kan du kompensera genom att lägga ut många provytor.

Lisa Lindberg på SLU har utvärderat noggrannheten i ett examensarbete. Utvärderingen har skett lite annorlunda än det vi gjorde , men resultatet blev liknande. Du kan ladda ner rapporten här.

Sveaskog gjorde en utvärdering av appen under 2021. Du kan ladda ner den här:  Utvardering Arboreal Skog Linje inventering och Lidar ver 1.0

Hur gör jag för att börja använda den?

Appen finns tillgänglig i App Store och du kan ladda ner den genom att trycka på knappen.

Du kan testa upp till fem mätningar. Sedan kostar det 85 kronor per vecka eller  279 kronor i månaden. Då får du tillgång till obegränsat antal mätningar. Du har alltid tillgång till dina mätningar även efter att prenumerationen är avslutad. Köp sker i appen.


Nya funktioner

I  maj 2020 släppte vi en ny mätmetod. Linjetaxering.

Du mäter alla träd inom två meter från en röd linje. Du kan ändra linjens riktning genom att trycka på knapparna längst ner på skärmen.

Metoden är lätt att genomföra och du får ett mer representativt urval. Kom ihåg att gå vinkelrätt mot eventuella stickvägar för att det ska bli så korrekt som möjligt

I augusti 2020 släppte vi en funktion där du får se höjden från den senaste skogliga laserscanningen där du mäter. Vi hämtar data från Skogsstyrelsens Skogliga Grunddata och visar dem för dig innan du ska ange eller mäta höjderna.

Om mätningarna är några år gamla får du lägga till höjderna från tillväxten som skett sedan scanningen. 

Jag brukar se data från Skogliga grunddata som en ”second opinion”. Om jag får liknande värden så känner jag mig trygg. Om de skiljer sig åt så brukar jag ta medelvärdet mellan dessa två olika mätningar. Då brukar jag hamna väldigt bra.

I september 2020 släppte vi tre nya funktioner.

1. Automatisk identifiering av trädslag

2. Du kan ändra trädslag genom att trycka på trädet

3. Du får en varning om trädet ligger utanför provytan