Medelstam och timmerandelar från Arboreal Skog

Medelstammen beräknas med en modell som baseras på diameter på enskilda träd, läge i landet, höjd över havet och grundytevägda medelhöjd för trädslaget (HGV).

Ju fler träd som mäts – desto mindre blir felet (Figur 1). Orsaken är främst att slumpen spelar stor roll när du väljer ut träden och om de är representativa eller inte. Vi övergav idéen att användaren skulle få välja ut ett medelträd och beräkna medelstammen från beståndet från det trädet. Det är nämligen jättesvårt att välja ut ett sådant medelträd och om du väljer lite fel så kommer skattningen av medelstam att påverkas rejält.

Figur 1. Felet i % (RMSE) som en funktion av antalet slumpvisa träd. Simulerat på 500 avdelningar med 2000 simuleringar på varje avdelning. Mätfelet för diameter som används är 4 %.

För att få en bra skattning av medelstam så bör diametern på 100 träd mätas. Då kommer medelstammen ha mindre än 10 % fel i över 68 % av fallen.

Timmerandelar

Denna funktion är endast tillgänglig för användare hos Sveaskog.

Timmerandelen beräknas baserat på medelstammen. Appen använder erfarenhetstal från avverkningar för olika medelstammar. Den använder olika erfarenhetstal i Norra och Södra Sverige eftersom vi har olika utbyten i olika geografier.

 

Vi har också erfarenhet på variationen i timmerandel för olika medelstammar. Den variationen beror på:

  • Kvalitet på skogen. Sjuka, skadade och böjda träd sänker timmerandelen. Friska och raka träd ökar timmerandelen.
  • Stamform. Vi använder ju regionalt anpassade beräkningar av medelstammen och fångar delvis upp olika stamform i olika geografier. Men om man har samma volym i ett träd så kan utbytet variera eftersom ett träd kan ju vara kort och tjockt eller långt och smalt men ha samma diameter. Vi anser inte att du ska fundera så mycket på stamform eftersom betydelsen är liten och svårberäknad.
  • Apteringsinstruktioner. Olika instruktioner ger olika utbyten.

 

Genom att använda den information vi har om variationen så kan vi simulera olika kvalitet på skogen och därmed dess timmerutfall. Normalkvalitet är den timmerandel som kommer ut i normalfallet (medianutfallet – percentil 50%), Hög kvalitet är det utfall som är på percentil 84%. Låg kvalitet är timmerutfallet för percentil 16%.   

 

Nedanstående figur gör det förhoppningsvis lättare att förstå. På x-axeln är medelstammen och på y-axeln är timmerandelen för tall. De gula punkterna är för 2000 beräkningsytor slumpmässigt utvalda i Sverige.  Som du ser är det stor variation. De gröna punkterna är normalutfallet för alla beräkningsytor i Sverige. De blå punkterna är percentil 84 % som används för hög kvalitet. De röda punkterna är för låg kvalitet. Som du ser så är det större avstånd från de röda punkterna till den gröna än från de blåa punkterna till den gröna.

 

Figur 2. Timmerandel som en funktion av medelstammen för Tall i Sverige.

Om du kommer ut i en skog där rötandelen är stor eller har många älgskador invuxna i stammen så markera att träden har låg kvalitet. Om du anser att skogen håller ovanligt hög kvalitet så ange kvaliteten som hög. Se figur 3.

I appen kan du välja att det ska ske ett uttag av klentimmer, då kommer den totala timmerandelen att öka. Fördelningen av vad som blir klentimmer och normaltimmer är inte exakt eftersom apteringen påverkar detta mycket. Titta mer på totalsumman av normal och klentimmer.

 

Du kan också simulera en låggallring där man tar ut de klenare träden vilket gör att timmerandelen sjunker i gallringen.

Figur 3. Timmerutfallsinformation i appen Arboreal Skog. Här är det från ett objekt i Norra Sverige där vi generellt har högre timmerandelar.